Doelgroepen

  • Leerproblemen en Leerstoornissen

Kinderen en jongeren met een achterstand op gebied van lezen, spelling of rekenen.
Kinderen en jongeren met dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.
Studiebegeleiding.
  • Dysfagie

Slikstoornissen, die kunnen voorkomen door het verouderproces, na een CVA of omwille van een oncologische behandeling.
  • Neurogene spraak- en taalstoornissen

Afasie, Dysartrie en verbale apraxie na een CVA.
  • Articulatie

Kinderen en volwassenen met articulatiestoornissen.
Hierbij behoren eveneens studenten die voor hun opleiding een correcte articulatie dienen te bekomen.
  • Taal

Kinderen met een taalachterstand, een taalontwikkelingsstoornis of dysfasie.

  • Stem

Kinderen en volwassenen met stemstoornissen.
Hierbij behoren eveneens studenten die voor hun opleiding hun stem correct dienen te gebruiken.
  • Oromyofunctionele stoornissen

Kinderen en jongeren die, vaak in het kader van orthodontie, foutief mondgedrag vertonen.
  • Typ10

Door de toepassing van de Typ10 methode kunnen kinderen vanaf het vierde leerjaar op een boeiende manier leren blind typen. Dit omvat een tiental lessen en een eigen Typ10 online account.
  • Bijles

Kinderen die niet te maken hebben met een leerstoornis, maar die wel nood hebben aan wat extra ondersteuning voor een bepaald vak, kunnen gebaat zijn met bijles. Dit kan vanaf het eerste leerjaar tot en met het zesde middelbaar.