Doelgroepen

  • Leerproblemen en Leerstoornissen

Kinderen en jongeren met een achterstand op gebied van lezen, spelling of rekenen.
Kinderen en jongeren met dyslexie, dysorthografie en dyscalculie.
Studiebegeleiding en leren leren.
  • Dysfagie

Slikstoornissen bij volwassenen.
  • Neurogene spraak- en taalstoornissen

Afasie, Dysartrie en verbale apraxie.
  • Articulatie

Kinderen en volwassenen met articulatiestoornissen.
Hierbij behoren eveneens studenten die voor hun opleiding een correcte articulatie dienen te bekomen.
  • Taal

Kinderen met een taalachterstand, een taalontwikkelingsstoornis of dysfasie.

  • Stem

Kinderen en volwassenen met stemstoornissen.
Hierbij behoren eveneens studenten die voor hun opleiding hun stem correct dienen te gebruiken.
  • Oromyofunctionele stoornissen

Kinderen en jongeren die, vaak in het kader van orthodontie, foutief mondgedrag vertonen.

  • Spraakafzien

Slechthorende personen kunnen door middel van spraakafzien hun communicatieve vaardigheden vergroten: een combinatie van liplezen en non-verbale communicatie.